Nrsimha Kavaca - Lyrics - Sri - Washington DC

Here are the protection prayer's lyrics in sanskrit that Sri sang at Lafayette Park across the White House for you to chant Om and and sing along so that we all together send "Peace to Everyone! Peace On Earth! (and so that) our leaders exercise good judgment and care for citizens of planet earth, Jai! Haribol!" - Sri Keshava


Om Om

Sri Nrsimha Jai Nrsimha Jai Jai Nrsimha

Ugram veeram, Maha Vishnum,

jwalantham, sarvathomukham,

Nrsimham bheeshanam bhadram

mrutyor mrutyum namamyaham

om namo bhagavate tubyam

purushaya mahatmane

purayad bhuta singhaya

brahmane paramatmane

om namo bhagavte maha narasimhaya

hiranyakashipu vaksa stala tribhuvana-vyapakaya

bhuta prita pisacha dakhini

sakhini mulon mulanaya

stambhod(a) bhavaya

samasta doshan

hara hara

visara visara

kampaya kampaya

hrim hrim hrim hrim

phat phat tam tam

ehi rudra yajna pataye svaha

prahladanaya dayakam

bhakta vidya vidaranam

sharad indu rucim vande

parindra vandanam harim

Sri Nrsimha Jai Nrsimha Jai Jai Nrsimha

Prahladesa Jaya Padma, Mukha Padma Brnga

Om, Shanti, Shanti, Shanti

Om